Chatbox

Schopnosti


Reward system
Influence Points:
Klíče:
Odměny:
avatar

za Sun Apr 22, 2018 4:01 pm

[sparkoffictopic="Schopnosti" title="vrozené schopnosti, magie a technologie"][boxblock=center]Ve světě Rex Deus existují tři rozdílné druhy schopností, a to vrozená schopnost, magie a technologie. Každá z těchto schopností je univerzální, vytvořená tak, aby jedna nebyla v pozdějších stádiích hry silnější jak další a naopak. Každá z nich má též unikátní styl hraní a psaní, aby si každý hráč našel to své. Každý charakter (až na výjimky) začíná s [textimp]MASTERY 1[/textimp] v každém druhu schopností, to znamená, že každý charakter ovládá základy všech tří schopností (s výjimkou vrozené schopnosti v případě její absence), tím pádem má možnost ovládat jak technologii, tak i magii a není potřeba si mezi nimi jakkoli vybírat.[/boxblock]


[sparkboxnew="Vrozená schopnost"]Vrozená schopnost, jak již její název napovídá, je unikátní schopnost, se kterou se uživatel již rodí a tato schopnost je vázána na jeho Isu DNA. Vrozená schopnost je vývojovým rysem a jedná se o schopnost, kterou uživatel dokáže ovládnout čistě skrze fyziologický vývoj jeho těla, primárně mozku, proto při jejím používání uživatel zatěžuje hlavně své tělo, ačkoli v určitých případech může vznikat tlak i na mysl. Tím pádem rozsah možností vrozené schopnosti teoreticky nemá hranic, prakticky je limitován lidskou fyziologií, protože v případě, že by se uživatel snažit zatlačit příliš by to mohlo zatlačit zpět. Při využívání vrozené schopnosti může její uživatel na základě toho, na jaké úrovni danou schopnost používá prožívat pocity únavy, motání hlavy či dokonce krvácení z nosu. Jak již bylo řečeno, v případě, že by se uživatel pokusit přesáhnout hranice svého těla může dojít až ke smrti z vyčerpání či selhání organismu.

Jeden člověk zpravidla nosí jednu sadu genů, které specifikují jeho vrozenou schopnost, ve velice vzácných případech však existuje možnost, že může člověk mít dvě sady odlišných genů, které v něm mohou probudit dvě odlišné schopnosti, takovéto případy jsou však velice vzácné, a člověk, který by to tak měl by musel být génius, protože kvůli absenci silnější genové sady by trvalo neuvěřitelně dlouho si dané vrozené schopnosti osvojit.[/sparkboxnew]
[boxblock=center][s1]Ex Libris[/s1]
Ex Libris, z latinské fráze znamenající 'z knih', je řada velice vzácných vrozených schopností, které v průběhu celé historie existují spíše jakožto legendy či pouhé písemné zápisy (proto z knih). Ex Libris jsou zpravidla schopnosti neuvěřitelně náročné na ovládnutí, jejichž síla přesahuje hranice lidského chápání. Často se jedná o schopnosti, které ve velké míře boří hranice reality a mění přírodní zákony. Podle legend se jedná o schopnosti, kteří dokonce i samotní Isu ve svých řadách považovali za příliš nebezpečné.[/boxblock]


[sparkboxnew=Magie]Magie je schopnost využívající energii všude kolem nás k manipulaci s přírodními silami a prostředím kolem uživatele. Magie, na rozdíl od vrozené schopnosti, pochází z duše člověka, nikoli z jeho těla. Magie využívá neviditelnou, zatím jakkoli nepozorovatelnou energii, která se nachází všude kolem nás. Každá hmotná, ale i nehmotná věc má určitou hodnotu této energie a magie využívá právě spojení člověka se zemí vznikající skrze tuto energii k tomu, aby manipulovala s přírodními silami k vůli jejího uživatele. Následkem toho v sobě nese každá magie, včetně té nonelementární, pozůstatky jednoho ze čtyř základních přírodních elementů - vody, ohně, země či vzduchu. Magie dokáže mít širokou řadu efektů, a to jak pozitivních, tak i negativních. Může způsobit chemické či fyzické změny na člověku či prostředí, též dokáže působit na mysl cíle, jako například změnu vzpomínek či manipulace s emocemi. Možnosti magie jsou téměř neomezené, ačkoli často záleží na schopnostech a znalostech jejího uživatele. Magie se dělí do magických kruhů, což jsou specifické magické třídy, přičemž každé kouzlo může spadat pod určitou magickou praktiku. Většina kouzel obsahuje mluvený prvek, nebo-li hex, či též zaklínadlo. Hex je slovo či věta, zpravidla v původním jazyce stvořitelů daného kouzla, která aktivuje dané kouzlo. Kromě toho však mohou specifická kouzla vyžadovat i další prvky, jako například specifické předměty, gesta či rituály. Ke znalosti každého kouzla je též potřeba grimoire, což je něco jako kniha kouzel a slouží jako soupis všech kouzel, kterými člověk disponuje. Každý uživatel magie má svůj vlastní grimoire, kde jsou vypsaná veškerá jeho kouzla, po světě však existuje množství grimoárů obsahujícího informace o celých kruzích magie.

Základní schopností každého uživatele magie je tzv. 'channeling', nebo-li 'splynutí'. Channeling dovoluje uživatelům magie nechat splynout jejich vnitřní energii s jinou energií, díky čemuž jsou schopni používat mocnější kouzla. Základní formou channelingu pro každého uživatele magie je tím pádem channeling přírody, respektive přírodní energie všude kolem nás. Zkušení mágové však mohou channelovat i další zdroje energie, například dalšího uživatele magie skrze tělesný kontakt s druhým uživatele magie, či popřípadě nějakou unikátní nebeskou událost, která s sebou nese neuvěřitelné množství přírodní energie. Kromě toho však existují i tak zkušení uživatelé magie, kteří dokáží používat tu nejčistší formu magie, a to čistě ze své vnitřní energie, bez jakéhokoli splynutí.

Některá kouzla též mohou vyžadovat takzvaný poutací prvek, což je zpravidla fyzický prvek různého druhu, na který se může dané kouzlo vázat. Poutací prvek může být magického ale i normálního původu a v závislosti na kouzlu se může výrazně lišit jeho využití.

Každý mág má tzv. avatara, což je fyzická manifestace jeho magie na našem světě. Avatar zpravidla nabírá zvířecí podobu, konkrétně kočky, což je zvyklost z dob starověkého Egypta, kde byly kočky považované za posly bohů či za božstva samotná. Avatara nelze zabít, nakolik nebyl nikdy živ, a v případě, že ho někdo 'zabije' se po určité době vždy zformuje zpět. Avatar slouží jako 'katalyzátor' veškeré magie, kterou mág provádí, a v případě, že je mrtev je magie daného mága silně oslabená a může mít neočekávané efekty. Avatar slouží též jakožto rádce a pomocník každého mága, v krajních případech může mág svého avatara dokonce i channelovat k zesílení své magie, tím však svého avatara 'zabije'. Nakolik je avatar v podstatě znázornění magické energie daného mága, veškerá magie, kterou mág praktikuje se na jeho avatarovi odrazí, to znamená, že pokud praktikuje primárně černou magii, jeho avatar bude temnější verze mága samotného a naopak. Avatar je sic energií, ale zároveň i entitou, má tedy vlastní formu 'vědomí', která mu dovoluje fungovat nezávisle na mágovi, kterému náleží.


[s1]Příroda[/s1]
Příroda je souhrn všech jevů ve světě a uživateli magie je považována za neviditelnou moc, jež stojí za vším životem a vesmírem. Slouží jakožto zdroj moci uživatelů magie a je součástí všechno živého i neživého. Země je považována za fyzickou manifestaci přírody jako takové. Jakožto základní stavební kámen samotné existence se příroda řídí třemi základními pravidly existence a rovnováhy, a pokud je jedno z těchto pravidel skrze využití magie porušeno, příroda si vždy najde cestu, jak navrátit rovnováhu, a pokud tomu tak není, vzniká skrze celé generace chaos a zmatek v přírodním pořádku a rovnováze. Prvním zákonem je cyklus života a smrti. Každé stvoření se narodí a zemře v nepřerušovaném cyklu. Život každého stvoření je součástí přírody, protože energie i hmota jsou neustále v pohybu. Pokud je tento cyklus přerušen, následky jsou chaotické a může trvat celá staletí je napravit. Druhým zákonem je zákon existence. Přírodní zákony neumožňují vytvořit či zničit něco kompletně. Nikdo není schopen vytvořit něco z ničeho a naopak redukovat něco do fáze neexistence, hmota a energie jsou a budou vždy přítomny. Třetím zákonem je zákon energie. Každý uživatel magie může vstřebat a využívat pouze tolik energie, dokud ho energie doslova nerozloží zevnitř, ačkoli může skrze trénink svého těla a mysli být tento zákon částečně porušen.

[s1]Magické praktiky[/s1]
Magie má mnoho praktik. Magické praktiky jsou vlastně specifické způsoby, kterým se určitá kouzla provádějí, či specifické účinky, kterých mají kouzla dosáhnout. Na rozdíl od magických kruhů, kdy se jedná o celou obrovskou kategorii, magické praktiky jsou spíše jistou formou kategorizace magie jako takové. Mezi magické praktiky patří bariérová a pečetící magie, iluze, kletby, elementární magie, věštění, vyvolávání, rituální magie a ochranná magie.[/sparkboxnew]


[sparkboxnew=Technologie]Technologie je zpravidla vyvinuta na základě znalostí od původních Isu, proto ve většině případů uživatel potřebuje mít ITA gen, aby s ním daná technologie mohla komunikovat. Podobně jako většina výtvorů Isu, technologie funguje na bázi neuro-rozhraní, což znamená, že se dá ovládat pouhou myšlenkou uživatele. Ačkoli jsou v oblastech technologie stále obrovské neznámé, nakolik je nám stále obrovské množství vědění Isu skryto, v oblasti technologie se stále dějí nepopíratelné pokroky. Na rozdíl od magie či vrozené schopnosti, technologie nevyžaduje žádný konkrétní druh energie a pro její používání zpravidla tedy nepotřebuje uživatel vydávat energii svou vlastní. Nejrozšířenějším odvětvím technologie je pravděpodobně genetické inženýrství, společně s umělou inteligencí či energetickými zbraněmi.

Podle určitých podobností v cíli či zdroje technologie můžeme technologii rozdělit na takzvané technologické okruhy. Na rozdíl od technologických tříd se však nejedná o dělení jako takové, jakožto spíše o určitou kategorizaci technologie na základě podobných postupů, zdrojů či účinků. Existuje hned několik technologických okruhů, a těmi jsou genetické inženýrství, nanotechnologie, umělá inteligence, energetické zdroje a neurotechnologie.

[s1]I.S.U.[/s1]
I.S.U. nebo-li Inteligent Symbiontic Unit je unikátní neuro-rozhraní vytvořené na základě spojení lidské technologie se znalostmi Isu technologie. Jedná se o čip, který se vpraví pod kůži a v následujících 24 hodinách sroste s tkání uživatele a vytvoří mechanickou neuro-síť po celém těle. Na rozdíl od jiných technologií, I.S.U. využívá jako zdroj energie přírodní energii, která se nachází v těle cíle, takže je nejen plně imunní vůči elektromagnetickému výboji, ale též funguje nezávisle bez potřeb zdroje. Jedná se v podstatě o jakési nervové rozhraní, které uživateli po jeho aktivaci dodává zbystřené smysly a rychlejší učení, krom toho má též uživatel přístup ke kompletní databázi jak o Isu, tak i o všem ostatním. I.S.U. je založen na znalostech od Isu a funguje na autonomní bázi, avšak uživateli podmíněné umělé inteligenci, která dokáže uživateli pomáhat jak při boji, tak při normálních úkonech. I.S.U. má mnoho funkcí, které sahají od samotného uživatele až po jeho schopnosti jako takové.[/sparkboxnew]
[boxblock=center][s1]Hextech[/s1]
Hextech je unikátním spojením technologie se specifickými prvky magie. Tato technologie se vyvinula po tom, co tým vědců zkoumal prazvláštní energii, kterou využívá magie a snažil se jí určitým způsobem pozorovat a uchovat. Přišlo se na to, že pomocí unikátní technologie vycházející z Isu technologie lze tuto energii uchovat v té nejčistší možné formě, kdy nabírá podobu modré tekutiny a tu následně využívat v technologiích pro mnohé účely.[/boxblock]
[/sparkoffictopic]

    This forum was created by a multicultural team of various faiths and beliefs.